£adowanie...

Historia Parafii

B§¦?§¥¡­d wczytywania

Obecny ko§¦?ci§¤?§¦? parafialny

Rozpocz§¥?te gromadzenie funduszu na budow§¥? nowego ko§¦?cio§¦?a parafialnego przerwa§¦?a I wojna §¦?wiatowa. Po odzyskaniu niepodleg§¦?o§¦?ci, gdy zacz§¥?§¦?o si§¥? porz§¥¡­dkowanie kraju, mo§¦?na by§¦?o w Przysietnicy wr§¤?ci§¥? do rozpocz§¥?tego przed wojn§¥¡­ dzie§¦?a gromadzenia funduszu na budow§¥? ko§¦?cio§¦?a. Starania Komitetu Budowy Ko§¦?cio§¦?a pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanis§¦?awa W§¦?adyki doprowadzi§¦?y do rozpocz§¥?cia budowy w roku 1926 na parceli stanowi§¥¡­cej fundusz mszalny ks. Antoniego Zbijewskiego z roku 1864 w odleg§¦?o§¦?ci ok. 200 m na wsch§¤?d od dotychczasowego ko§¦?cio§¦?a. Plany budowy sporz§¥¡­dzi§¦? in§¦?ynier architekt ze Lwowa B. Wiktor, kierownictwo budowy powierzono in§¦?ynierowi architektowi z Krosna Stanis§¦?awowi Bergmanowi...

Czytaj dalej...

Ko§¦?ci§¤?§¦? filialny §¦?w. J§¤?zefa

W§¦?adze pa§¦?stwowe usun§¥?§¦?y ostatecznie, jak twierdzi§¦?y, nauk§¥? religii ze szk§¤?§¦? w roku 1960. Rozpocz§¥¡­§¦? si§¥? okres trudno§¦?ci zwi§¥¡­zanych z nauczaniem religii w ko§¦?cio§¦?ach, w pomieszczeniach ko§¦?cielnych, w domach prywatnych i w punktach katechetycznych. Uzyskanie zgody miejscowych w§¦?adz administracyjnych na zbudowanie punktu katechetycznego by§¦?o bardzo trudne. Uda§¦?o si§¥? jednak po wieloletnich staraniach ks. Paw§¦?a Komborskiego tak§¥¡­ zgod§¥? uzyska§¥? dla Przysietnicy, co umo§¦?liwi§¦?o rozpocz§¥?cie budowy domu katechetycznego w g§¤?rnej, tj. p§¤?§¦?nocnej, cz§¥?§¦?ci parafii w roku 1985. Komitet budowy, w porozumieniu z ks. proboszczem, z niewielkim wyprzedzeniem czasowym zacz§¥¡­§¦? zbiera§¥? ofiary pieni§¥?§¦?ne na ten cel w poszczeg§¤?lnych rejonach parafii...

Czytaj dalej...

B§¦?§¥¡­d wczytywania

Kap§¦?ani

Image

Ks. Pawe§¦? Biernat

Wikariusz

Image

Ks. Jan Smo§¦?a

Proboszcz

Image

Ks. Bart§¦?omiej Dziepak

Wikariusz

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Åšw. Marcina
Przysietnica 855, 36-200 Brzozów

Kancelaria Parafialna czynna
od poniedzia§¦?ku do pi§¥¡­tku,
30 minut po Mszy §¦?wi§¥?tej wieczornej

Bank Pekao S.A.
67 1240 2324 1111 0010 8929 8359

Copyright © All rights reserved | Designed by Jakub Szczepek
[Panel Administratora]